Việc làm  /  Tìm việc làm: Nhân viên thu mua 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 14 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Nhân viên thu mua

Tìm việc làm 05/2022 với từ khóa Nhân viên thu mua 

  TPHCM
  9-10 triệu VNĐ
 31/05/2022
 Thỏa thuận
51
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 51 điểm

Xem cách tính điểm
  13-18 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
47
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 37 điểm

Tổng điểm: 47 điểm

Xem cách tính điểm
  8-12 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
21
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 11 điểm

Tổng điểm: 21 điểm

Xem cách tính điểm
  14-18 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
26
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 16 điểm

Tổng điểm: 26 điểm

Xem cách tính điểm
  11-13 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
38
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 28 điểm

Tổng điểm: 38 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  10-12 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
51
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 41 điểm

Tổng điểm: 51 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  7-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 2 triệu VNĐ
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 5 điểm

Tổng điểm: 15 điểm

Xem cách tính điểm
  5.5-23 triệu VNĐ
 29/05/2022
 3.5 triệu VNĐ
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  20-26 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
13
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 13 điểm

Xem cách tính điểm