Nhà tuyển dụng

 Việc làm  /  Tìm nhà tuyển dụng

Tìm kiếm công ty đang tuyển dụng 06/2022

CÓ 1579 NHÀ TUYỂN DỤNG

 Doanh nghiệp đã được xác thực thông tin và giấy phép kinh doanh

 • Đăng giấy phép kinh doanh: 15 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 414 điểm

Tổng điểm 429 điểm

Xem cách tính điểm
    2   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 15 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 310 điểm

Tổng điểm 325 điểm

Xem cách tính điểm
    3   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 15 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 295 điểm

Tổng điểm 310 điểm

Xem cách tính điểm
    4   
 • Xếp hạng việc làm: 252 điểm

Tổng điểm 252 điểm

Xem cách tính điểm
    5   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 15 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 15 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 15 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 206 điểm

Tổng điểm 221 điểm

Xem cách tính điểm
    7   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 15 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 203 điểm

Tổng điểm 218 điểm

Xem cách tính điểm
    8   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 15 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 189 điểm

Tổng điểm 204 điểm

Xem cách tính điểm
    9   
 • Xếp hạng việc làm: 198 điểm

Tổng điểm 198 điểm

Xem cách tính điểm