Danh sách nhà tuyển dụng

 Việc làm  /  Tìm nhà tuyển dụng

Tìm kiếm công ty đang tuyển dụng 10/2022

CÓ 8 NHÀ TUYỂN DỤNG

 Doanh nghiệp đã được xác thực thông tin và giấy phép kinh doanh

  • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
  • Xếp hạng việc làm: 1 điểm

Tổng điểm 11 điểm

Xem cách tính điểm
  • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
  • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 10 điểm

Xem cách tính điểm
    3   
  • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
  • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 10 điểm

Xem cách tính điểm
    4   
  • Xếp hạng việc làm: 7 điểm

Tổng điểm 7 điểm

Xem cách tính điểm
    5   
  • Xếp hạng việc làm: 2 điểm

Tổng điểm 2 điểm

Xem cách tính điểm
    6   
  • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 0 điểm

Xem cách tính điểm
    7   
  • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 0 điểm

Xem cách tính điểm