Đang xử lý

Danh sách nhà tuyển dụng

 Việc làm  /  Tìm nhà tuyển dụng

Tìm kiếm công ty đang tuyển dụng 03/2023

CÓ 13 NHÀ TUYỂN DỤNG

 Doanh nghiệp đã được xác thực thông tin và giấy phép kinh doanh

  • Tìm kiếm liên quan: 20 điểm

Tổng điểm 20 điểm

Xem cách tính điểm
  • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
  • Tìm kiếm liên quan: 6 điểm

Tổng điểm 16 điểm

Xem cách tính điểm
  • Tìm kiếm liên quan: 0 điểm

Tổng điểm 0 điểm

Xem cách tính điểm
  • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
  • Tìm kiếm liên quan: 1 điểm

Tổng điểm 11 điểm

Xem cách tính điểm
    6   
  • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
  • Tìm kiếm liên quan: 1 điểm

Tổng điểm 11 điểm

Xem cách tính điểm
  • Tìm kiếm liên quan: 8 điểm

Tổng điểm 8 điểm

Xem cách tính điểm
  • Tìm kiếm liên quan: 8 điểm

Tổng điểm 8 điểm

Xem cách tính điểm