Việc làm It (104)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
IT/ German Research/DEO Portugue

IT/ German Research/DEO Portugue

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phiên Dịch IT Nhật

Phiên Dịch IT Nhật

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 8,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
JUNIOR FRONT END/UI DEVELOPERS

JUNIOR FRONT END/UI DEVELOPERS

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2016
 : 15/12/2016
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên IT - Phần Cứng/Mạng - IT Help Desk

Nhân Viên IT - Phần Cứng/Mạng - IT Help Desk

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/03/2017
 : 28/03/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Biên Phiên Dịch IT Tiếng Nhật

Biên Phiên Dịch IT Tiếng Nhật

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 600 - 900 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   600 - 900 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Biên Phiên Dịch IT biết tiếng Nhật

Biên Phiên Dịch IT biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Giám Đốc Tài Chính (CFO) Công ty Nhật

Giám Đốc Tài Chính (CFO) Công ty Nhật

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/04/2017
 : 19/04/2017
 Lương 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Chuyên viên kinh doanh Domain Hosting

Chuyên viên kinh doanh Domain Hosting

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Java Developer - Quận 12

Java Developer - Quận 12

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2017
 : 31/01/2017
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Japanese Communicator (N2)

Japanese Communicator (N2)

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm