Việc làm  /  Tìm việc làm: Phòng Thể Thao Cho Nhân Viên 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 28 tin tuyển dụng việc làm quyền lợi được hưởng Phòng Thể Thao Cho Nhân Viên

Tìm việc làm 05/2022 với quyền lợi được hưởng Phòng Thể Thao Cho Nhân Viên 

  TPHCM
  5-12 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
68
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 58 điểm

Tổng điểm: 68 điểm

Xem cách tính điểm
  20-60 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
110
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 100 điểm

Tổng điểm: 110 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  7-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
34
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 24 điểm

Tổng điểm: 34 điểm

Xem cách tính điểm
  15-25 triệu VNĐ
 29/05/2022
 5 triệu VNĐ
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  7-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  Khác
  30-100 triệu VNĐ
 29/05/2022
 5 triệu VNĐ
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

HR - MKT

  Khác
  21-50 triệu VNĐ
  Khác
  21-50 triệu VNĐ
 29/05/2022
 5 triệu VNĐ
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  25-27 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
13
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 13 điểm

Xem cách tính điểm
  8-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm