Đang xử lý

Danh sách nhà tuyển dụng

 Việc làm  /  Tìm nhà tuyển dụng

Tìm kiếm công ty đang tuyển dụng 03/2023

CÓ 13 NHÀ TUYỂN DỤNG

 Doanh nghiệp đã được xác thực thông tin và giấy phép kinh doanh

    1   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Tìm kiếm liên quan: 60 điểm

Tổng điểm 70 điểm

Xem cách tính điểm
    2   
 • Tìm kiếm liên quan: 0 điểm

Tổng điểm 0 điểm

Xem cách tính điểm
 • Tìm kiếm liên quan: 0 điểm

Tổng điểm 0 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Tìm kiếm liên quan: 5 điểm

Tổng điểm 15 điểm

Xem cách tính điểm
    5   
 • Tìm kiếm liên quan: 0 điểm

Tổng điểm 0 điểm

Xem cách tính điểm
 • Tìm kiếm liên quan: 14 điểm

Tổng điểm 14 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Tìm kiếm liên quan: 4 điểm

Tổng điểm 14 điểm

Xem cách tính điểm
    8   
 • Tìm kiếm liên quan: 13 điểm

Tổng điểm 13 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Tìm kiếm liên quan: 1 điểm

Tổng điểm 11 điểm

Xem cách tính điểm