Danh sách nhà tuyển dụng

 Việc làm  /  Tìm nhà tuyển dụng

Tìm kiếm công ty đang tuyển dụng 01/2023

CÓ 3 NHÀ TUYỂN DỤNG

 Doanh nghiệp đã được xác thực thông tin và giấy phép kinh doanh

    1   
  • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
  • Xếp hạng việc làm: 14 điểm

Tổng điểm 24 điểm

Xem cách tính điểm
    2   
  • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
  • Xếp hạng việc làm: 4 điểm

Tổng điểm 14 điểm

Xem cách tính điểm
  • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 0 điểm

Xem cách tính điểm