Danh sách nhà tuyển dụng

 Việc làm  /  Tìm nhà tuyển dụng

Tìm kiếm công ty đang tuyển dụng 12/2022

CÓ 5 NHÀ TUYỂN DỤNG

 Doanh nghiệp đã được xác thực thông tin và giấy phép kinh doanh

  • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
  • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 10 điểm

Xem cách tính điểm
  • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
  • Xếp hạng việc làm: 3 điểm

Tổng điểm 13 điểm

Xem cách tính điểm
  • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
  • Xếp hạng việc làm: 2 điểm

Tổng điểm 12 điểm

Xem cách tính điểm
  • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
  • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 10 điểm

Xem cách tính điểm