Danh sách nhà tuyển dụng

 Việc làm  /  Tìm nhà tuyển dụng

Tìm kiếm công ty đang tuyển dụng 12/2022

CÓ 490 NHÀ TUYỂN DỤNG

 Doanh nghiệp đã được xác thực thông tin và giấy phép kinh doanh

    10   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 19 điểm

Tổng điểm 29 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 39 điểm

Tổng điểm 49 điểm

Xem cách tính điểm
    12   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 10 điểm

Xem cách tính điểm
    13   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 10 điểm

Xem cách tính điểm
    14   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 10 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 34 điểm

Tổng điểm 44 điểm

Xem cách tính điểm
    16   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 33 điểm

Tổng điểm 43 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 33 điểm

Tổng điểm 43 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 10 điểm

Xem cách tính điểm