Danh sách nhà tuyển dụng

 Việc làm  /  Tìm nhà tuyển dụng

Tìm kiếm công ty đang tuyển dụng 12/2022

CÓ 5 NHÀ TUYỂN DỤNG

 Doanh nghiệp đã được xác thực thông tin và giấy phép kinh doanh

    1   
  • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
  • Mời thành viên: 2 điểm
  • Xếp hạng việc làm: 24 điểm

Tổng điểm 36 điểm

Xem cách tính điểm
    2   
  • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
  • Xếp hạng việc làm: 17 điểm

Tổng điểm 27 điểm

Xem cách tính điểm
  • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
  • Xếp hạng việc làm: 2 điểm

Tổng điểm 12 điểm

Xem cách tính điểm
  • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
  • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 10 điểm

Xem cách tính điểm
  • Xếp hạng việc làm: 6 điểm

Tổng điểm 6 điểm

Xem cách tính điểm