Hình ảnh hồ sơ

Đoàn Thị Hà


  •  Kế toán
  •  Tuổi: 27
 Mất 1 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Kế toán / Kiểm toán
  • Lương hiện tại  :  11,000,000 VNĐ
  • Lương mong muốn  :  10,000,000 VNĐ
  • Vị trí  :  Nhân viên / Staff
  • Khu vực  :  Hải Phòng
  • Kinh nghiệm  :  4 năm 5 tháng

File CV

Đoàn Thị Hà _ CV.pdf
 Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Trình độ học vấn

 Đại học - Kế toán / Kiểm toán

Trình độ : Đại học
Ngành :  Kế toán / Kiểm toán
Năm học : 9/2009 - 8/2013
Tên trường : Đại học hàng hải Việt Nam

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 3/2014 đến 8/2018

Việc làm : Kế toán
Tên công ty : Công ty TNHH Jika Jika
Cấp bậc : Nhân viên
- Submit all report (both internal reports) and in charge of reports to Chief Accountant and CFO for financial statements/ Trình cấp trên và chịu trách nhiệm cho tính chính xác của tất cả các báo cáo và dữ liệu tài chính (kể cả báo cáo nội bộ)  - Prepare monthly Financial Reports-including income statement, balance sheets, cash-flow, tax returns and reports for government regulatory agencies/ Chuẩn bị báo cáo tài chính hàng tháng - bao gồm báo cáo thu nhập, bảng cân đối, dòng tiền, báo cáo thuế và báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước  - Working with internal & external auditors for the audit period yearly/ Làm việc với kiểm toán viên nội bộ và bên ngoài cho kỳ kiểm toán hàng năm  - Regularly updating tax regulation, circulars, ... relating to the company’s field/ Thường xuyên cập nhật các quy định, thông tư, thuế liên quan đến lĩnh vực của công ty.  - Being responsible for Tax reports & dealing directly with Tax officers for related issues/ Chịu trách nhiệm báo cáo thuế và giao dịch trực tiếp với cán bộ thuế về các vấn đề liên quan   - Work in every kind of tax : VAT declaration, PIT declaration, FCWT declaration, and report to use invoice/ Làm việc về các loại thuế phát sinh : thuế GTGT. thuế TNCN và thuế NTNN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn,  - Registration documents to borrow and repay of foreign loans/ Lập hồ sơ vay trả nợ nước ngoài  - Report to authority ( statistic report to Heza, report to state Bank)/ Lập báo cáo gửi cơ quan nhà nước : Báo cáo Heza, báo cáo ngân hàng nhà nước  - Follow up and enter in the accounts for Cost/ Theo dõi và hạch toán tất cả chi phí phát sinh trong tháng  - Follow up and enter in the accounts for Sale/ Theo dõi và hạch toán doanh thu công ty  - Follow up and enter in the accounts for Import & Export/ Theo dõi và hạch toán xuất nhập khẩu  - Follow up and enter in the accounts for Prepaid, allocation and depreciation of fixed asset/ Theo dõi và hạch toán các bút toán phân bổ, khấu hao  - Follow up and enter in the accounts for Payable and receivable/ Theo dõi và hạch toán cho các khoản phải thu và phải trả.  - Follow up and enter in the accounts for Cash on Bank/ Theo dõi và hạch toán tiền tại các ngân hàng.  - Check contract, payment documents, payment slip, salary slip, socials….. ./Kiểm tra hợp đồng, chứng từ thanh toán, kiểm tra dữ liệu lương và các loại bảo hiểm…..  - Assist chief accountant in all the work of the accounting department/ Hỗ trợ trưởng phòng kế toán trong tất cả các công việc của phòng kế toán.  - Support the business department when needed/ Hỗ trợ phòng kinh doanh khi cần.
 

Trình độ ngoại ngữ

 Tiếng Anh  : Trung cấp

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu